Rodopisná revue on-line, hlavní stránka


.
Jindřichohradecké obce panství Telč v lánovém rejstříku Blanka Lednická

 Lánový (nebo také lánský) rejstřík je moravský soupis poddaných a poddanských usedlostí a pozemků, z nichž se platila berně nebo kontribuce. Byl sepsán ve dvou provedeních - první lánová vizitace proběhla v roce 1654 a pro nepřesnosti v ní obsažené byla nahrazena druhou lánovou vizitací. Ta probíhala na  v.letech 1669-1679, přičemž nahrazovala první nepřesnou a velmi kritizovanou vizitaci. Důvodem sestavení vizitací byla snaha o co nejpřesnější zmapování skutečného stavu půdy, aby bylo možné efektivněji určit daňové zatížení obyvatelstva. Zde zpracovaná verze je druhou, novější a dokonalejší vizitací.
.
Lánový rejstřík je veden v tehdejším úředním jazyce, tj. německy. Sedláci jsou zde rozřazeni podle rozlohy polí – podle tzv. berního lánu. Berní lán byl určen počtem měřic a kategorií (třídou - Classe) půdy, velikost berního lánu je tedy variabilní. V případě půdy první kategorie (půda, do které se seje pšenice) to bylo 100 měřic osevu na lán, druhé kategorie (půda, do které se seje oves) to bylo 125 měřic, v případě půdy třetí kategorie (půda, do které se seje žito) to bylo 150 měřic. Dále zde najdeme zápisy týkající se osévání půdy. Jedná se o údaj, na kolik kusů orné půdy sedlák seje, tj. na kolika místech má pole. Osev se uvádí ve starých rakouských plošných mírách – Metz a Achtel, tedy měřice, která činila 0,19 hektaru, a achtl, který se odvozoval od měřice – už z jeho názvu vyplývá, že se jednalo o jednu osminu měřice.
.
Tabulka v lánovém rejstříku uvádějící jednotlivé sedláky v jednotlivých obcích má ustálenou podobu – jako první jsou uváděni největší sedláci, tj. ti, kteří drží největší rozlohu orné půdy. V každém řádku je pak jako první vždy uveden sedlák sedící na gruntě v době sepsání lánového rejstříku, jako druhý je uveden sedlák "před" (vor) - v době sepsání první lánové vizitace. Jsou zde uvedeni jak sedláci držící půdu, tak domkáři bez půdy, a také opuštěné nebo pusté grunty (oedung - nové nebo staré).
.
Lánový rejstřík pro panství Telč je uložen v Moravském zemském archivu ve fondu D1 pod značkou 319a. Obsahuje 154 folií, na kterých jsou zapsána jednotlivá města a vesnice panství. Na posledních dvou foliích (155 a 156) je rejstřík obcí.


Domašín    Horní Meziříčko     Horní Pole    Jilem    Slavonice 1  2  3  4
Studená   Sumrakov    Šach    Velká Lhota

U delších souborů formátu PDF může trvat  načtení delší dobu.
.


„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich